U bent hier

Gemeentebegroting 2018 – 2021: koers houden

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen houdt in de begroting voor de komende vier jaar vast aan de ingeslagen koers. Wethouder financiën Ton Schroor: "We hebben de afgelopen jaren al veel zaken in gang gezet. Denk aan de WIJ-teams en het gebiedsgericht werken. In deze begroting bouwen we daarop verder. Er gaat extra geld naar het sociaal domein en een stedelijk investeringsfonds. Hiermee kunnen we de komende jaren flink investeren in onze stad."

Als het gaat om de uitvoering van het coalitieakkoord, constateert het college dat ze op de goede weg is. De economie trekt aan en dat biedt kansen. Maar nog lang niet iedereen profiteert voldoende. De komende jaren investeert de gemeente daarom in werk, participatie en in de wijken.

Stedelijk investeringsfonds

De stad groeit en dat vraagt om grote investeringen. Financiering is lastiger doordat er minder externe subsidies zijn en de mogelijkheden om investeringen te dekken via grondexploitaties kleiner zijn geworden. Daarom wordt gespaard voor de investeringen via een investeringsfonds. Er gaat in 2018 ruim 17 miljoen euro naar dit fonds. Daardoor is er geld om plannen te maken voor het Suikerfabriekterrein, Eemskanaalzone en Vrijdag. Daarnaast de fietsontsluiting van het Suikerfabriekterrein, versnelling van de energietransitie, aanpak Zonnelaan, verkeersveiligheid en de watervisie.

Extra geld naar de zorg

Binnen het sociale domein is extra geld nodig. Een grotere zorgvraag leidt tot hogere uitgaven. Zowel het aantal cliënten als de kosten per cliënt stijgen. Tegelijk wordt er gewerkt aan kostenbesparing en effectievere inzet van de zorg. Het gaat in de periode 2018 tot en met 2021 om 24,2 miljoen euro voor Wmo, beschermd wonen en jeugd.

Financiële positie en extra middelen

De gemeente is de komende jaren goed in staat om financiële tegenvallers op te vangen. Het college realiseert in de komende vier jaren een weerstandsvermogen dat op of zelfs boven de 100% ligt. En voor de inwoners van de stad belangrijk: waar de prijscorrectie in 2018 3,57% bedraagt, houdt de gemeente de stijging beperkt van de woonlasten beperkt tot 2%, onder andere door een gelijkblijvend tarief voor de rioolheffing.

Extra middelen

Tot slot nog een aantal posten waar ook geld voor beschikbaar komt vanuit de 94 miljoen euro die het college aan extra middelen beschikbaar heeft: het gebiedsgericht werken, de revitalisering van het stadhuis, MFA De Wijert, De Oosterpoort en de implementatie van de omgevingswet.