U bent hier

Gemeente Groningen blijft ook tijdens coronacrisis investeren 

Het college van B&W kiest ervoor om tijdens en na de coronacrisis te blijven investeren in de gemeente.

Volgens het gemeentebestuur is het juist in deze tijd belangrijk dat de gemeente focust op de lange termijn en er is voor haar inwoners. Dat is te lezen in de voorjaarsbrief die het college vandaag naar de raad stuurde.

Investeringsagenda

Wethouder Financiën Paul de Rook geeft aan: “We kiezen ervoor om, mede in het belang van de werkgelegenheid, onze investeringsagenda te handhaven. Er zijn uiteraard grote zorgen en onzekerheden op de korte termijn, maar de lange termijn moeten we niet uit het oog verliezen. De lokale effecten van de coronacrisis worden ook beïnvloed door wat we zelf doen. Juist nu willen we er zijn voor onze inwoners, ook al staan de financiën onder druk.”

Begroting 2020

Vorig jaar heeft de gemeente maatregelen getroffen om de begroting 2020 sluitend te krijgen. Op financieel gebied is het maximale gedaan wat in het vermogen van de gemeente lag. Hierdoor kon de kwaliteit van de gemeente en het voorzieningenniveau op peil blijven. Er is bezuinigd op veel gebieden en inkomsten zijn verhoogd. Na jaren van veel bezuinigingen was stabiliteit noodzakelijk. De COVID-19-pandemie heeft echter veel veranderd op zowel de korte als de langere termijn. 

Minder inkomsten, meer uitgaven in 2020

Het college van B&W houdt rekening met een nadelig resultaat dat ligt tussen de 10 en 20 miljoen in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Dat komt voornamelijk doordat de gemeente veel minder inkomsten ontvangt uit bijvoorbeeld parkeren, logiesbelasting en leges van evenementen. Daar staan hogere uitgaven tegenover voor onder andere de handhaving van de verschillende maatregelen en het uitvoeren van diverse ondersteuningsregelingen als TOZO.

Financieel meerjarenbeeld 

De gemeente heeft nog geen beeld bij de meerjarige doorwerking van de coronacrisis. De opgaven voor de begroting van 2021 en verder zijn groot en als gevolg van de huidige corona pandemie zijn de onzekerheden en risico’s verder toegenomen. Ook is er nog veel onduidelijk over de ontwikkeling van de  gemeentefinanciën,  bijvoorbeeld als het gaat om het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds. 

Compensatie vanuit het rijk nodig

De gemeentelijke financiën worden grotendeels bepaald door middelen vanuit het Rijk. Er zijn in Groningen, net als bij veel andere gemeenten, de afgelopen jaren veel bezuinigingen doorgevoerd terwijl het takenpakket is toegenomen. Dit is niet door het Rijk gecompenseerd. 

Gesprekken

Er lopen nu gesprekken tussen het Rijk en de gemeenten over compensatie inzake de coronacrisis. De gemeente Groningen verwacht een reële vergoeding van het Rijk om zo samen de coronacrisis te boven te komen. De gevolgen van de coronacrisis kunnen gemeenten niet alleen dragen. De gemeente neemt graag haar verantwoordelijkheid, maar moet hiertoe wel financieel in staat worden gesteld door het Rijk.