U bent hier

Gelijke kansen voor ieder kind, ook op het voortgezet onderwijs

Samen met partners in onderwijs en kinderopvang wil de gemeente dat ieder kind de beste kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Op woensdag 7 oktober 2020 is hiervoor samen met partners uit onderwijs en opvangorganisaties een Maatschappelijk Akkoord ondertekend.

De afspraken die gemaakt zijn met het primair onderwijs en de kinderopvang zijn in oktober 2020 gepresenteerd. De afspraken met het voortgezet onderwijs staan nu ook op papier.

Beste kansen

Wethouder onderwijs Carine Bloemhoff: “In Groningen is de afgelopen jaren de onderwijssegregatie (ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden) snel toegenomen. De gemeente en partners willen dat alle kinderen en jongeren de beste kansen krijgen, in welk gezin of welke wijk zij ook geboren worden. Het is fijn dat we nu ook voor het voortgezet onderwijs afspraken hebben gemaakt. Samen kunnen we kinderen zo een nog betere toekomst geven”.

Over de volgende 4 onderwerpen zijn afspraken gemaakt:

1. Schoolkosten:

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ongeacht de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Nol Benders, directeur-bestuurder Christelijke Scholengemeenschap: “Het is belangrijk dat álle kinderen mee kunnen doen, ook als het gaat om activiteiten buiten het verplichte lesprogramma om (bijvoorbeeld schoolreisjes of aanvullend sportaanbod). Wij gaan dit dan ook expliciet in schoolgidsen en scholenwebsites vermelden. Ook in de voorlichting richting ouders en kinderen (die voor de schoolkeuze staan) maken we duidelijk dat schoolkosten op geen enkele manier een rol mogen spelen bij hun keuze”.
Daarnaast wordt er kritischer gekeken naar nut en noodzaak van dure uitgaven als schoolreizen. Er moet een duidelijk verband zijn met het programma dat een school aanbiedt, dus toegevoegde waarde bieden.

2. Brede brugklassen:

Het is belangrijk dat elke leerling het voortgezet onderwijs kán beginnen op een zo best  mogelijk passende plaats. Voor het reguliere onderwijs kan een brede brugklas een goede invulling zijn. Daarom is een groter aanbod van brede brugklassen nadrukkelijk één van de elementen in de kansengelijkheidsaanpak van het voortgezet onderwijs.
Ook is het de bedoeling dat leerlingen met uiteenlopende achtergronden elkaar vaker ontmoeten. Dit gaat gebeuren door het organiseren van bijvoorbeeld sportwedstrijden en voorstellingen waaraan leerlingen van verschillende onderwijssoorten mee kunnen doen.

3. De rol van schoolleidingen en docententeams:

Op scholen gaat aandacht besteed worden aan de recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over het begrip kansengelijkheid. Everdine van der Velden, rector-bestuurder Willem Lodewijk Gymnasium: “Het is belangrijk dat we ons op onze scholen realiseren dat leerlingen te maken kunnen hebben met verschillende leefwerelden: die van thuis, die van hun peergroup en die van school. Ieder met eigen verwachtingen en codes. Het gaat erom dat we hier aandacht voor hebben en dat we zo elk kind waar nodig passende ondersteuning kunnen bieden.”

4. Huiswerkbegeleiding:

Groningse partijen willen een breder aanbod aan huiswerkbegeleiding faciliteren en bijles of huiswerkbegeleiding beter toegankelijk te maken voor jongeren met minder financiële mogelijkheden. Vanaf september 2021 wordt er gestart met een pilot in de wijk Lewenborg.

De partners verwachten door de gezamenlijk aanpak onderwijssegregatie te kunnen terugdringen. Dat is een belangrijke stap, die ervoor kan zorgen dat elk kind in de gemeente Groningen dezelfde kansen krijgt!