Rekenkamercommissie doet onderzoek naar het onderhoud van de Vensterscholen

Vensterschool Eikenlaan Groningen

De Rekenkamercommissie gaat onderzoeken op welke manier de Vensterscholen in de gemeente worden onderhouden. De daarvoor gemaakte afspraken worden onderzocht en de daadwerkelijke staat van onderhoud van enkele van de Vensterscholen wordt meegenomen in het onderzoek.

Met het onderzoek beoogt de Rekenkamercommissie de raad inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente heeft geborgd dat het onderhoud van Vensterscholen goed geregeld is. Verder richt het onderzoek zich op de vraag in hoeverre bij het onderhoud rekening wordt gehouden met de verschillende functies van de gebouwen en de uiteenlopende wensen van de diverse gebruikers.

Delen van de voordeur

De gedachte achter de Vensterschool (waarvan er vijftien zijn in de gemeente) is dat verschillende instellingen stimulerend en aanvullend werken op elkaars activiteiten. Het delen van de voordeur van een gebouw kan bovendien winst opleveren door het beschikbare geld voor verschillende functies bij elkaar te leggen.

Gemeenteraadsfracties

Afgelopen voorjaar heeft de Rekenkamercommissie bij de gemeenteraadsfracties geïnformeerd naar te onderzoeken onderwerpen. Het onderwerp ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen’ is toen door meerdere fracties naar voren gebracht. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie het onderzoeksbureau Metafoor ingeschakeld.

Armoedebeleid

De gemeentelijke Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende en kaderstellende rol. In dat verband voert de commissie onderzoeken uit naar gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan en adviseert de raad hierover. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar onder andere burgerbetrokkenheid, het gemeentelijk subsidiebeleid en het armoedebeleid.

Informatie over de Groningse Rekenkamercommissie: gemeente.groningen.nl/rekenkamercommissie