Gemeenteraad wil groener Groningen

De gemeenteraad van Groningen wil meer groen in de Stad. Alleen vervanging van het groen dat door allerlei projecten verdwijnt, is niet genoeg.

Dat vinden bijna alle partijen in de raad. De gemeenteraad nam tijdens de raadsvergadering van woensdag 19 april een motie aan die het college van burgemeester en wethouders (B&W) om een visie vraagt voor versterking van het groen in Groningen. De raad besprak de plannen van B&W voor een zogeheten groencompensatieregeling. Die komt erop neer dat er voor gekapte bomen nieuwe bomen in de plaats moeten komen, liefst zo dicht mogelijk op de plek van de gekapte boom. Als dat niet lukt, komt er geld in een fonds om het verlies aan groen later te compenseren.

raadslid Tom Rustebiel van D66CO2-uitstoot

Maar dat is niet voldoende, vinden tien fracties. De compensatie van groen is vooral gericht op het behoud van het stedelijk groen, er moet meer groen komen. “De stad klaar maken voor de toekomst vraagt om een andere visie op stedelijk groen”, zei D66-raadslid Tom Rustebiel die het initiatief voor de ‘groene’ motie nam. Volgens hem is er voldoende urgentie om het groen te versterken. “Een groene stad scoort beter op volksgezondheid, economie, biodiversiteit, vestigingsklimaat en toerisme.” Meer groen moet ook voor een schonere lucht zorgen. “De CO2-uitstoot in onze stad is nog steeds een probleem”, aldus Rustebiel. “Een slimme keuze voor het juiste groen kan ervoor zorgen dat onze stad schoner wordt door ook CO2 af te vangen.”

Muurtuinen

Alleen de VVD stemde tegen de motie voor versterking van het stedelijke groen. De raad wil verder dat B&W onderzoekt of Groningen naar voorbeeld van Antwerpen een website kan krijgen met informatie over het Groningse groenbeleid. Alle fracties behalve de VVD steunden de ‘groentool’-motie die een initiatief was van CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens. “Om ervoor de zorgen dat de groenbedekking in kwaliteit en kwantiteit verbetert, moeten we weten hoeveel groen er is en hoe zich dat ontwikkelt”, zei Ubbens. Dat zou op zo’n website te volgen moeten zijn. “Daarop kan ook informatie worden gedeeld over onder meer het kappen van bomen en de groencompensatie. Dat platform kan ook dienen als inspiratiebron voor groene ontwikkelingen van particulieren, zoals groene daken en gevel- en muurtuinen.”

Loting

De raad keerde zich tegen loting als mogelijkheid te experimenteren met de woonruimteverdeling. Het college zag wel wat in loting om ook Stadjers zonder urgentie maar die toch een sociale huurwoning nodig hebben ook een kans te geven. De wachttijden zijn lang in Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wilde met loting experimenteren voor een deel van de woningvoorraad. Anders zullen mensen Groningen moeten verlaten of duur moeten huren, zei hij. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk noemde loting “totale willekeur”. De motie van zijn partij, CDA, ChristenUnie, Student en Stad en Stadspartij tegen loting als optie voor woonruimteverdeling kreeg een meerderheid. Wethouder Van der Schaaf zei dat de echte oplossing voor de wachtlijsten meer sociale huurwoningen is. Hij wil er netto 1000 woningen bij. “We moeten hiervoor alle hens aan dek zetten.”

Wethouder Roeland van der Schaaf PvdANieuwbouwregeling

Ook de aardbevingen kwamen in de raadsvergadering aan de orde. D66-fractievoorzitter Jetze Luhoff stelde namens de hele gemeenteraad daar vragen over. “Het is zeer positief dat de NAM zich terugtrekt uit het schadeproces”, aldus wethouder Van der Schaaf. “En wij vinden het van groot belang dat dat ook gebeurt bij het versterkingsproces waaronder ook de nieuwbouwregeling. Maar de NAM blijft wel aansprakelijk voor de kosten die uit schade naar voren komen.” Bij het nieuwe schadeprotocol moet volgens Van der Schaaf het uitgangspunt zijn dat schade snel en ruimhartig wordt verholpen.” Hij zei dat er nog stevige meningsverschillen zijn over een nieuwbouwregeling. “Ons uitgangspunt is dat ontwikkelaars, bewoners en gemeente niet mogen opdraaien voor de meerkosten van het aardbevingsbestendig maken van gebouwen. Daar willen we keiharde afspraken over met de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM. Daar blijven we voor strijden.”

Reitdiepzone

Verder besloot de gemeenteraad 3,5 miljoen euro te investeren in bestaande en nieuwe sportaccommodaties in de Stad. De afgelopen jaren was er alleen sprake van onderhoud en vervanging. Maar met het nieuwe zogeheten co-investeringsfonds voor de sport zijn nu ook nieuwe accommodaties mogelijk. De raad trok verder geld uit voor het begin van de renovatie van de Simon van Hasselt school in de Oosterparkwijk. Dat wordt de nieuwe huisvesting van het WIJ-team Oosterparkwijk. Dat zit nu in het te slopen Treslinghuis. Wel was er zorg over de toekomstige huisvesting van de andere organisaties die nu ook nog van het Treslinghuis gebruik maken. Volgens wethouder Van der Schaaf moet het mogelijk zijn dat zij elders in de wijk onderdak vinden. De raad stemde verder in met de nieuwste bouwplannen voor de Reitdiepzone in Paddepoel. Besloten werd wel dat zoveel mogelijk de wens van omwonenden voor voorzieningen voor de leefomgeving moet worden meegenomen.

Meer besluiten uit deze gemeenteraad staan in de officiële besluitenlijst

Wat hebben de politieke partijen gestemd tijdens deze vergadering?

Alle vergaderstukken zijn te vinden bij het betreffende agendapunt op de agenda van deze vergadering

Deze raadsvergadering is terug te zien via Uitzending Gemist