Gemeenteraad steunt Gronings vrouwenvoetbal en zwemplan Kromowidjojo

duit marten raadslid

Soms bespreekt de gemeenteraad onderwerpen die helemaal niet op de agenda staan. Raadsleden kunnen aan het eind van een raadsvergadering moties indienen om de raad om een besluit vragen over iets actueels. Dat gebeurde woensdagavond 26 juni twee keer. De onderwerpen: vrouwenvoetbal en zwemmen.

Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen haakte in op de opmars van het vrouwenvoetbal. FC Groningen heeft gezegd de mogelijkheid van een vrouwenvoetbalteam te onderzoeken. Woldhuis vroeg de raad dit te ondersteunen en het college dat in een gesprek met de FC te laten weten. Jasper Boter (VVD) vroeg zich nog wel af of steun van de raad wat toevoegt. Maar met 23 stemmen voor en 17 tegen besliste de raad dat het college bij FC Groningen ook echt de steun uit de raad voor Gronings vrouwenvoetval gaat overbrengen. Sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) zei er wel bij: “De gemeente gaat er geen enkele euro bij leggen.”

De Papiermolen

Ook fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV kwam met een sportmotie. Hij haakte in op de wens van zwemster Ranomi Kromowidjojo om een keer in  De Papiermolen een wedstrijd te zwemmen. Van Kesteren wil deze wens van de bekendste zwemster in samenwerking met de provincie en eventueel het bedrijfsleven realiseren om er een “onvergetelijke en historische gebeurtenis” van te maken in het pas verbouwde gemeentelijke openluchtbad. Met 23 stemmen voor en 17 stemmen stemde de raad voor de motie ‘Heel Groningen zwemt met Ranomi Kromowidjojo’. Maar opnieuw zei sportwethouder Jongman: Als het gemeente maar geen geld kost.

Andere onderwerpen die de raad besprak, stonden wel op de agenda. Zoals het plan van het college om het parkeren op straat duurder te maken. De gemeenteraad stemde daarmee in. De tarieven voor parkeren op straat gaan bijvoorbeeld in het centrum omhoog van 2,90 euro naar 4 euro per uur. Met deze maatregel wil het college automobilisten stimuleren hun auto in een parkeergarage te parkeren. “Ik ben blij dat veel blik zo de binnenstad uitgaat”, aldus Jan Pieter Loopstra van coalitiepartij PvdA.

Melkkoe

Maar volgens de VVD heeft het college “de zoveelste melkkoe” gevonden, het CDA verzette zich tegen de verhoging van de parkeervergunningen en 100 % Groningen tegen de maxima aan parkeervergunningen (parkeerquotum) in parkeergebieden. Uiteindelijk steunde de meerderheid van de raad (27 stemmen voor, 13 tegen) de parkeervoorstellen van het college.

De raad was enthousiast over het voorstel idee van D66-raadslid Tom Rustebiel over zogeheten fietsvlonders. Die moeten overlast van fietsparkeren in het centrum en ook daarbuiten tegengaan. Bewoners kunnen van een autoparkeerplek tijdelijk een fietsparkeerplek maken: de fietsvlonder. In Den Haag gebeurt dat al. Daar kan, als er geen grote bezwaren zijn, zo’n voormalige autoparkeerplek een definitieve fietsparkeerplek worden. De gemeente gaat nu op verzoek van de raad onderzoeken of fietsvlonders ook iets voor Groningen is.

Coalitieakkoord

De raad stemde ook in de verhoging van de tarieven de logiesbelasting ofwel de toeristenbelasting. Dat levert de gemeente 440.000 euro op die het college wil gebruiken om de plannen in het coalitieakoord te kunnen uitvoeren. “Dit is één van de maatregelen waarmee we kunnen investeren in een aantrekkelijke gemeente”, zei fractievoorzitter Gerben Brandsema van coalitiepartij ChristenUnie. Door de herindeling krijgen de toeristische ondernemers in Ten Boer nu ook te maken met deze vorm van belasting.

De raad nam een motie aan om andere manieren van tariefstelling te onderzoeken. Ook wil de raad dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is met de toeristenbelasting rekening te houden met de ecologische voetafdruk en de duurzaamheid van een toeristische onderneming. “We willen ondernemers stimuleren en belonen ten aanzien van milieuvriendelijk ondernemerschap”, aldus Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren. Zijn motie ‘Belast toerist op ecologische voetafdruk’ kreeg een meerderheid van 31 stemmen.

Keukentafelgesprekken

De raad ging verder akkoord met het voorstel van het college rond de huishoudelijk hulp. Nu is de huishoudelijk hulp een zogeheten algemene voorziening. Dat wordt nu een ‘maatwerkvoorziening’ waarbij aan de hand van ‘keukentafelgesprekken’ met de mensen te kijken maar de zorg die nodig is. “Uitkomst kan zijn dat sommige mensen meer en sommige mensen minder ondersteuning zullen ontvangen”, aldus het college. B&W verwacht dat met deze nieuwe manier 850.000 euro per jaar wordt bespaard.

De SP noemt dit een bezuiniging. “Het is steeds hetzelfde liedje met verhipte welzijnstermen en als ‘eigen kracht’ en ‘zeldredzaamheid’ waar zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben geen steek beter van worden. We moeten niet beknibbelen maar uitbouwen.” GroenLinks en de ChristenUnie verzetten zich tegen ‘dit frame van botte bezuinigingen”. Nick Nieuwenhuijsen (GroenLinks): “Als je goedkoper werkt, is dat toch geen bezuiniging?” CDA-fractievoorzitter René Bolle wees op de risico’s. “Die 850.000 euro zijn al ingeboekt. Maar als het niet lukt, moet het geld ergens anders vandaan komen.” Een motie van SP, Partij voor de Dieren, PVV en Stadspartij om eerst het adviesorgaan StadAdviseert om advies te vragen haalde het niet.

Stadhuis

Ook de verbouwing van het stadhuis kwam aan de orde. Er waren zorgen over de kosten, zeker nu de gemeente het financieel moeilijk heeft. Verbouw volgens het vastgestelde Definitief Ontwerp kost meer dan het eerder vastgestelde budget van 15,5 miljoen euro. Dat komt onder meer door prijsstijgingen, marktwerking en rentekosten. Een aantal partijen vroeg met een motie vanwege de financiële situatie om een uitwerking van een verbouwingsvariant die binnen het budget van 15,5 miljoen euro past. Daarbij blijft bijvoorbeeld de raadzaal op de begane grond en verhuist die niet naar boven. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zou zo’n uitwerking pas echt forse kosten en ook vertraging betekenen. De motie ‘Verbouwing stadhuis moet sober, nu het nog kan’ haalde het niet. Ook de motie van 100% Groningen om de raad de politiek uit het stadhuis te halen en te vergaderen in een ander gebouw kreeg geen meerderheid.

Wietexperiment

Opnieuw bleek dat de raad in meerderheid instemt met Groningse deelname aan het wietexperiment. Daarbij mogen coffeeshops alleen nog legaal geproduceerde hennep verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen. Oppositiepartijen probeerden Groningse deelname nog te komen. Onder meer SP en PVV zien het experiment mislukken. Het levert Groningen volgens SP’er Lucy Wobma “een nat pak en haar vol kroos” en volgens Van Kesteren (PVV) “gelazer” op. Moties tegen Groningse deelname haalden het niet. Burgemeester Den Oudsten heeft de gemeente al aangemeld.

En verder

  • stemde de raad zonder tegenstemmen in met het initiatiefvoorstel ‘Geen gebrom schone lucht’ van raadslid Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks). Dat betekent dat schepen die aanmeren aan bijvoorbeeld het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal geen dieselgeneratoren mogen gebruiken als er ook walstroom is. Dit om geluids- en geuroverlast te voorkomen.
  • stemde de raad in grote meerderheid in met het plan om restwarmte van datacenters te gebruiken voor het verwarmen van het warmtenet in Groningen-Noordwest. Dat komt neer op warmte voor ruim 10.000 huishoudens.
  • en stemde de raad in (29 stemmen voor, 11 tegen) in met de bezuinigingen op WIJ Groningen.

Niet alle onderwerpen die de gemeenteraad besprak en niet alle besluiten staan in dit verslag. Alle besproken collegebrieven en raadsvoorstellen staan in de officiële besluitenlijst en de agenda van deze vergadering. Hoe alle politieke partijen hebben gestemd bij alle raadsvoorstellen en moties en amendementen is terug te vinden in de Stemresultaten.

De vergadering terugzien (ook per agendapunt).