Gemeenteraad steekt 6 miljoen euro in vliegveld Eelde

Groningen investeert 6 miljoen euro in vliegveld Eelde. Dat heeft de gemeenteraad woensdag 20 december besloten. Samen met de investeringen van de andere aandeelhouders van Groningen Airport Eelde moet het vliegveld een internationale toegangspoort voor het Noorden worden.

De vergadering begon met de installatie van de Coöperatieve Wijkraad voor de Oosterparkwijk. Een primeur voor Nederland. In deze wijkraad zitten nu nog 9 (later 11) wijkbewoners die door loting zijn ingeloot plus nog eens 6 raadsleden. De wijkraad mag beslissingen over de Oosterparkwijk nemen. Voor de uitvoering van die besluiten is ook geld. Naast de wijkraad komt er ook een wijkpanel van 400 Oosterparkers dat helemaal met loting tot stand komt. Die kunnen hun mening geven over de onderwerpen die op de agenda van de Wijkraad staan. Het idee is dat de Coöperatieve Wijkraad zoveel mogelijk beslist zoals de wijk als geheel zou beslissen. De wijkraad is één van de democratische experimenten waar de gemeenteraad voor heeft gekozen.

Felicitaties van de griffier van de gemeenteraad (rechts) voor vertegenwoordiger van de Coöperatieve Wijkraad OosterparkwijkAandelenbezit

De raad ging met 23 stemmen voor en 16 stemmen tegen akkoord met het raadsvoorstel van het college van B&W om 6 miljoen te investeren in het Groningen Airport Eelde (GAE). Om van het vliegveld de gewenste internationale toegangspoort te maken is 46 miljoen euro nodig. Alle aandeelhouders van het vliegveld leveren een bijdrage. De provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Tynaarlo naar rato van hun aandelenbelang in het vliegveld. Assen wil een lagere bijdrage investeren, maar de provincie Drenthe vult het verschil aan. Als Groningen naar rato van het aandelenbezit meebetaalt, zou dat bijna 12 miljoen zijn.

Donatie

Maar Groningen gaat niet verder van 6 miljoen. Dat betekent dat er niet 46 miljoen maar 40 miljoen beschikbaar is om van het vliegveld de internationale toegangspoort te maken. “Is zes miljoen wel voldoende?”, vroeg Edward Koopmans (ChristenUnie) zich af. “Het is een risicovol plan om een vliegveld in de markt te zetten terwijl die markt ‘nee’ zegt, al jarenlang”, aldus fractievoorzitter Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren. “Deze donatie is voldoende”, vond Jan Pieter Loopstra van de PvdA. “We hebben meer te doen, zoals werk, zorg en duurzaamheid.”

Bedrijfsleven

Het college gaat ervan uit dat bovenop de 40 miljoen van de aandeelhouders nog tenminste 11,17 miljoen euro aan bijdragen en investeringen van derden en bedrijfsleven komt. “We hebben vertrouwen dat we de businesscase sluitend maken”, aldus wethouder Joost van Keulen (VVD). Groningen wil de aandelen in GAE verkopen. De opbrengst gaat dan naar het vliegveld. Tegen de Groningse 6 miljoen voor Eelde stemden SP, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren.

Vervuiling

SP vond dat met de investering van 40 miljoen euro best wel wat sociale eisen aan de aandeelhouders (de betrokken gemeenten en provincies) kunnen worden gesteld. Fractievoorzitter Jimmy Dijk diende een motie in voor een minimum percentage werkgelegenheid of een minimum aantal werkplekken voor mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het vinden van werk. De hele raad stemde voor dit plan om dat met alle aandeelhouders te bespreken. De raad stemde ook in met het zogeheten ‘Compensatiepakket groen en duurzaamheid Eelde’. Daar gaat de komende 20 jaar 150.000 euro per jaar naartoe. Dat geld is bestemd voor onder meer vergroening van de binnenstad, het opwaarderen van parken en het stimuleren van zo groen mogelijk vervoer (lopen, fiets en openbaar vervoer). “Het is logisch als je investeert in vervuiling dat je ook investeert in verduurzaming”, aldus Glimina Chakor van GroenLinks. CDA en Stadspartij stemden tegen het compensatiepakket.

De Driebond

De raad debatteerde verder lang over de gemeentelijke investeringen in onderwijshuisvesting. De discussie ging vooral over basisschool De Driebond in Engelbert en de onderwijsplannen voor Meerstad. Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) heeft aan ouders van kinderen op De Driebond laten weten dat de school sluit. Maar ouders zijn tegen en willen de school behouden. Verder wordt er in het raadsvoorstel geld uitgetrokken voor een nieuwe school in Meerstad. In de bestaande school in Meerstad, Meeroevers, wordt niet geïnvesteerd.

Noodlokalen

Veel fracties pleitten voor het openhouden van De Driebond. “De Driebond moet overeind blijven”, aldus SP’er Wim Koks. Rob Lamers (CDA): “Het voortbestaan van een school in Engelbert is onmisbaar voor een breed aanbod aan voorzieningen en leefbaarheid in Engelbert.” Verder namen veel fracties het op voor Meeroevers dat uit noodlokalen bestaat. “Meeroevers heeft z’n nek uitgestoken voor onderwijs in Meerstad en zit nog steeds in een noodgebouw”, zei Inge Jongman (ChristenUnie). Sommige fracties vrezen dat de nieuwe grote school in Meerstad ten koste gaat van De Driebond en Meeroevers. Maarten van der Laan (PvdA): “De tweede bestaande scholen mogen niet zomaar de dupe worden van de nieuwe school.” Volgens Arend Jan Wonink van D66 is een nieuwe school in Meerstad echt nodig om in de groeiende behoefte aan onderwijs in Meerstad te voorzien.

Leefbaarheid

De voorstellen van alle oppositiepartijen om voor volgend jaar geen geld uit te trekken voor een nieuwe school in Meerstad en om bij de onderwijsplannen uit te gaan van het voortbestaan van De Driebond kregen geen meerderheid. Er komt wel een onderzoek naar de gevolgen van de onderwijsplannen voor onder meer de bereikbaarheid, onderwijskwaliteit en leefbaarheid. Daarbij moet ook worden gekeken of er in Engelbert een school kan blijven, in het multifunctioneel centrum of op de huidige locatie. Alle fracties stemden in met deze motie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Verder komt er een onderzoek naar de toekomst van Meeroevers en de tekortkomingen van de huidige huisvesting. Daarbij worden ook de ouders van de kinderen betrokken. Ook voor deze motie van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks stemden alle fracties in de raad. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel met de onderwijsplannen (inclusief het zogeheten investeringskrediet voor de nieuwe Meerstad-school) aangenomen met 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

En verder

- komt er een onderzoek naar de mogelijkheid vervuilende scooters in de binnenstad te verbieden. Ook wordt onderzocht of het in Groningen - ook qua verkeersveiligheid - mogelijk is scooters van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. (motie D66, PvdA, GroenLinks, 100% Groningen, ChristenUnie, Stadspartij, Student & Stad; 30 stemmen voor, 9 tegen).

- wil de raad dat het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK) bij de komende verzelfstandiging een heldere taak krijgt, namelijk: het bereiken van een brede doelgroep en dan vooral de Stadjers die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met beeldende kunst, talentontwikkeling van beeldend kunstenaars en het faciliteren van de beeldende kunstsector. (motie PvdA, D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks, 36 stemmen voor 3 tegen).

Complete besluitenlijst van deze raadsvergadering

Deze raadsvergadering terugkijken

Agenda met alle stukken voor deze raadsvergadering