Gemeenteraad neemt aanbevelingen onderzoek geothermie over

De Groningse gemeenteraad heeft de conclusies en aanbevelingen uit het raadsonderzoek naar het stopgezette geothermieproject overgenomen. Met het onderzoek wilde de raad verantwoording afleggen aan de Groningers over het verlies van gemeenschapsgeld en wilde de raad leren voor toekomstige projecten.

Unaniem steunde de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 18 juli de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie. De raad besloot in juni 2016 in grote meerderheid tot het project geothermie en Warmtenet Noordwest. WarmteStad, het nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, zou met aardwarmte, duizenden woningen verwarmen. Anderhalf jaar later werd besloten om met geothermie als warmtebron te stoppen.

De raad besloot begin 2018 tot het raadsonderzoek om te onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen. De onderzoekscommissie trekt op basis van het onderzoek 11 conclusies over het geothermieproject en komt met 6 aanbevelingen voor de gemeente Groningen, die de raad dus allemaal heeft overgenomen. De onderzoekscommissie concludeert onder meer dat WarmteStad en de gemeentelijke organisatie veel inspanning hebben verricht om het college van B&W en de gemeenteraad tijdig, volledig en juist te informeren over de voortgang en belangrijke beslissingen bij het project. College en raad hebben op hun beurt veel betrokkenheid getoond bij het project.

Seismiciteit

Daarbij wel een kanttekening. Ten aanzien van de risico’s op seismiciteit (aardbevingen) en de rol van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had achteraf gezien de informatievoorziening adequater gekund. Hoewel in de beschreven periode de heersende opvatting was dat het risico op seismiciteit waarschijnlijk klein was, waren er ook kritische geluiden. In de communicatie naar de raad is vooral benadrukt dat het risico (verwaarloosbaar) klein was, terwijl dat niet met zekerheid zo stellig kon worden verwoord.

De aanbevelingen van de onderzoekscommissie hebben vooral betrekking op verbeterpunten voor de gemeente Groningen. Bij nieuwe vergelijkbare projecten moet de gemeente voldoende aandacht besteden aan ontwikkelingen “in de beleidscontext” en in de maatschappij die bepalend zijn voor de slaagkans van het project. Voer een “stakeholdersanalyse” uit in combinatie met een analyse van trends in de sector. Beide aspecten zijn van belang om faalfactoren voor een project vroegtijdig te onderkennen.

Aanvullende deskundigheid

Verder beveelt de onderzoekscommissie aan dat de gemeente aanvullende deskundigheid organiseert op besluitvormingsmomenten binnen de gemeente rond aspecten waar de gemeente die kennis zelf niet heeft “voor het nodige kritische tegengeluid”. Daarbij hoort optimale informatievoorziening op dat punt aan college en raad om te komen tot een zorgvuldige afweging in de besluitvorming.

Kunstwerf

Geothermie was niet het enige onderwerp dat op de agenda van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces staat. De raad nam ook een besluit over de Kunstwerf, nieuwbouw voor culturele instellingen als Club Guy & Roni en De Noordelingen bij het Ebbingekwartier en de ontwikkeling van het pand ‘Villa B’. Oorspronkelijk waren de totale kosten van deze nieuwbouw op 4.451.000 euro geraamd. In het raadsvoorstel dat nu voorlag, zijn de kosten bepaald op 6.666.000 euro, een overschrijding van zo’n 50% van de oorspronkelijke kostenraming.

Oppositiepartijen toonden zich not amused. Voor een aantal fracties was de oorspronkelijke bijna 4,5 miljoen euro al een te forse investering. De ChristenUnie diende met CDA en SP een motie in het plan zo aan te passen dat alles voor het eerdere bedrag van 4.451.000 euro moet. Die werd verworpen (15 stemmen voor, 24 tegen). De meerderheid van de raad stemde uiteindelijk voor het raadsvoorstel om het plan voor 6.666.000 euro uit te voeren.

Ook andere onderwerpen kwamen tijdens deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces aan de orde. Een overzicht daarvan staan op de agenda van deze vergadering. De besluiten over alle moties en raadsvoorstellen zijn terug te vinden in de officiële besluitenlijst. Hoe alle raadsleden precies hebben gestemd, staat in de stemresultaten

Raadsvergadering terugkijken