U bent hier

Aanwijzingsbesluiten corona

Overzicht van de aanwijzingsbesluiten die over de coronamaatregelen gaan.

Suikerhonk Hoogkerk

Zuiderweg 62B, 9745 AE Hoogkerk

De burgemeester van de gemeente Groningen,

Overwegende

 • dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19), behorende tot groep A van de infectieziekten, Nederland in zijn greep houdt;
 • dat op 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking is getreden in verband met de bestrijding van deze crisis;dat het sinds 1 december 2020 op grond van artikel 58f van de Wet publieke gezondheid (Wpg) jo. hoofdstuk 2 van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID- 19 voor eenieder verboden is om zich buiten de woning op te houden zonder tot een andere persoon een veilige afstand te houden van 1,5 meter;
 • dat ik op grond van artikel 58m van de Wpg een bevel kan geven indien op een locatie de daar aanwezige personen niet of niet in voldoende mate de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar in acht (kunnen) nemen, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;
 • dat handhaving onder meer kan bestaan in de aanwijzing van een gebied of locatie waar het aan een ieder verboden is zich daar te bevinden;
 • dat uit een bestuurlijke rapportage d.d. 14 oktober 2020 is gebleken dat in het gebouw en op het terrein van de locatie Suikerhonk Hoogkerk door bezoekers en/of bestuursleden de coronamaatregelen meerdere malen zijn overtreden;
 • dat uit die rapportage blijkt dat op 25 april 2020 omstreeks 12:30 uur, op 27 april 2020 omstreeks 12:00 uur en op 10 oktober 2020 omstreeks 0:56 uur door toezichthouders is geconstateerd dat door de bezoekers en/of bestuurders van het Suikerhonk Hoogkerk de afstand van 1,5 meter niet is nageleefd;
 • dat gelet op deze bevindingen op 20 oktober 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen (mede) op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen van 14 oktober 2020 de locatie Suikerhonk Hoogkerk, Zuiderweg 62B, 9745 AE te Hoogkerk en bijbehorend terrein is aangewezen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden;
 • dat dit besluit gold gedurende de periode dat artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen geldt, tenzij het bestuur van Suikerhonk Hoogkerk reeds eerder een plan van aanpak aan de voorzitter van de veiligheidsregio zou voorleggen dit door hem zou zijn geaccordeerd;
 • dat door het bestuur van Suikerhonk Hoogkerk tot op heden geen plan van aanpak is ingediend;
 • dat artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen niet meer geldt, maar evenwel ernstige vrees bij mij bestaat dat op deze locatie de daar aanwezige personen niet of niet in voldoende mate de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar in acht (kunnen) nemen;

Gelet op

 • artikel 58 van de Wet publieke gezondheid

Besluit:

De locatie Suikerhonk Hoogkerk, Zuiderweg 62B, 9744 AE Hoogkerk en bijbehorend terrein aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden.

Duur van het verbod

Dit aanwijzingsbesluit gaat in op 1 december 2020 en geldt tot het moment dat het bestuur van Suikerhonk Hoogkerk een plan van aanpak aan de burgemeester van de gemeente Groningen heeft voorgelegd en dit door hem is geaccordeerd. In dit plan van aanpak staan onder andere, maar niet uitsluitend, maatregelen waarmee naar het oordeel van de burgemeester is verzekerd dat op en rond deze locatie alle relevante Corona-regels blijvend zullen worden nageleefd en naar zijn oordeel voorts genoegzaam is aangetoond en verzekerd dat deze maatregelen ook zijn getroffen en (kunnen) worden toegepast.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Groningen.

Vastgesteld Groningen, 11 december 2020

K. Schuiling

Burgemeester gemeente Groningen

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen schriftelijk bezwaar maken.

In het bezwaarschrift moet in elk geval vermeld worden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Groningen
t.a.v. de burgemeester
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Lees het aanwijzingsbesluit in pdf (258kB) (niet toegankelijke versie)