U bent hier

Aanpassingen afvoer regenwater Euvelgunne

Om bedrijventerrein Euvelgunne beter bestand te maken tegen de klimaatverandering, is het project ‘Klimaatrobuust Euvelgunne’ opgestart. Dit is een samenwerking tussen bedrijvenvereniging Zuidoost, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen.

Wat is het probleem?

Steeds vaker overbelasting van riolen door hevige regenval. En steeds meer hittestress.

Oorzaken overbelasting riolen

 • tussen De Hunze en het Winschoterdiep mengt regenwater zich met (huishoudelijk) afvalwater
 • er is steeds meer verhard oppervlak waardoor het water niet kan wegstromen in de grond
 • de riolering is 30 jaar geleden aangelegd en niet afgestemd op steeds meer neerslag

Gevolgen overbelasting riool

 • steeds meer wateroverlast op het bedrijventerrein
 • wateroverlast in de binnenstad, omdat het rioolwater van Euvelgunne daarheen stroomt

Oorzaken hittestress

 • grote oppervlakte (donkere) daken
 • veel verhard oppervlak
 • afwezigheid van groen en water

Gevolgen hittestress

 • grote koelingsbehoefte
 • ongunstig werkklimaat

Wat doen we?

Er is nog weinig ervaring met het oplossen van deze problemen. En er is veel behoefte aan goede voorbeelden. Daarom voeren we op bedrijventerrein Euvelgunne twee pilotprojecten uit.

 • We ontwikkelen een rioolsturingsmodel.
 • We onderzoeken of bedrijven regenwater kunnen afkoppelen en gebruiken.

Het rioolsturingsmodel

Op Euvelgunne zorgt regen voor een zeer sterke verdunning van het rioolwater. Dat zorgt voor problemen met het rioolstelsel en de waterzuivering. Om dat te voorkomen, gaan we:

 • de kwaliteit meten van het rioolwater en het oppervlaktewater;
 • online monitoring en besliscriteria gebruiken om vast te stellen óf – en zo ja, wanneer – we direct kunnen lozen;
 • de invloed van een gecontroleerde overstort meten op het rioolstelsel en de kwaliteit van het buitenwater.

Als deze proef slaagt, kan dit model ook op andere bedrijventerreinen worden toegepast.

Afkoppeling en gebruik regenwater

Regenwater van daken en parkeerterreinen bij bedrijventerreinen komt in het riool terecht. Maar dat is lang niet altijd nodig. Vaak kan regenwater ook anders worden afgevoerd en daarbij nuttig worden gebruikt.

 • Samen met het bedrijf maken we een plan.
 • We kijken eerst of we het regenwater kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als koelwater, spoelwater of proceswater.
 • We kijken of we het water op het dak kunnen vasthouden, bijvoorbeeld met een groen dak.
 • Daarna gaan we na of het water in de bodem kan vloeien. En hoe we daarmee – bijvoorbeeld door de aanleg van groen – kunnen bijdragen aan biodiversiteit en koelte op warme dagen.
 • Tot slot kijken we of afvoer naar het oppervlaktewater mogelijk is.

Deelnemende bedrijven

 • Salomons metalen
 • United Care Products
 • BMN bouwmaterialen
 • Perkin Elmer

Hebt u een bedrijf op bedrijventerrein Euvelgunne en wilt u ook meedoen? Laat het weten via het contactformulier.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het innovatiefonds van de Regio Groningen Assen.

Contact

Hebt u vragen? Gebruik het contactformulier of bel 14 050.

Meer informatie