Aanpak Ringweg Zuid

U bent hier: Home Wegwerkzaamheden Aanpak Ringweg Zuid
Aanpak Ringweg Zuid
Document acties
Info

Groningers kunnen inspreken op plannen zuidelijke ringweg

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2013 is de inspraakprocedure voor ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. U kunt uw zienswijze geven op het ontwerp-tracébesluit/MER (bij het Rijk) en op de Ontwerp-inrichtingsplannen (bij gemeente Groningen). Vanaf ongeveer eind september 2013 ligt bij de gemeente het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel ter inzage.  

Het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is een coproductie van drie partijen: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Het ontwerp-tracébesluit (OTB) en de Ontwerp-inrichtingsplannen vormen samen één totaalplan voor automobilisten, fietsers en voetgangers; voor rijksweg en stedelijke wijken; voor inwoners en bezoekers van Groningen. Op deze pagina vindt u de besluiten en inspraakdocumenten die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Alle informatie over het gezamenlijke project vindt u op www.aanpakringzuid.nl

De zuidelijke ringweg is van grote betekenis voor de inwoners van de stad Groningen. Van alle weggebruikers op de ringweg woont ongeveer 80 procent in of om de stad. De overige 20 procent is doorgaand verkeer. De kern van de ombouw van de zuidelijke ringweg is het verdiept aanleggen van een deel van de ring en het ongelijkvloers maken van het Julianaplein. Dat plein aan de zuidkant van Groningen wordt ongelijkvloers, waardoor geen verkeerslichten meer nodig zijn. De uit de jaren 60 daterende ringweg is momenteel verhoogd aangelegd en doorsnijdt enkele woonwijken. Bij het drukke Julianaplein staan nu verkeerslichten, waar zich dagelijks files vormen, met veel afremmend, stilstaand en optrekkend verkeer. Door de ombouw van de ringweg neemt de reistijd met ongeveer 30 procent af. Daardoor verbetert de bereikbaarheid van Groningen en de doorstroming van het verkeer.

 

De drie onderdelen van Aanpak Ring Zuid:

1. Ontwerp-tracébesluit/MER (Rijk)

Voor de aanpak van de zuidelijke ringweg is een ontwerp-tracébesluit (OTB) opgesteld. Hierin staat onder andere welke maatregelen aan de ringweg worden genomen en hoe deze worden ingericht. Onderzocht is welke effecten dit plan heeft op bijvoorbeeld de verkeersstromen, de luchtkwaliteit en de natuur. Deze effecten zijn beschreven in het Milieueffectrapport (MER). Het OTB/MER is digitaal te vinden op www.centrumpp.nl of www.aanpakringzuid.nl

2. Ontwerp-inrichtingsplannen Zuiderplantsoen, Maaslaan, Vondellaan en Helpman (gemeente)

Om de vernieuwde zuidelijke ringweg goed in de stad in te passen, heeft de gemeente Groningen plannen gemaakt voor vier gebieden in de omgeving van de ringweg: Zuiderplantsoen, Maaslaan, Vondellaan en Helpman. Het Zuiderplantsoen betreft het Sterrebos, de kantoortuin van Duo/Belastingdienst en het gebied tussen Oosterpoortwijk en De Linie. Helpman betreft het gebied begrensd door de Hereweg/Verlengde Hereweg, de Goeman Borgesiuslaan, de Helperzoom en de Waterloolaan. Deze vier gebieden liggen in de nabijheid van de zuidelijke ringweg en als gevolg van de aanpak van de ringweg verandert daar het verkeersgebruik of de inrichting van de openbare ruimte. In de Ontwerp-inrichtingsplannen staat hoe de verschillende vormen van verkeer (auto's, fietsers en voetgangers) worden ingepast en hoe de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht (onder andere groen, bomen en parkeren).

De Ontwerp-inrichtingsplannen (3,8 MB) liggen op grond van de gemeentelijke inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan schriftelijk worden gereageerd op de ontwerpplannen. Tevens zullen vier inspraakbijeenkomsten voor alle belangstellenden worden georganiseerd. Deze avonden vinden plaats in MartiniPlaza tussen 16.00 en 22.00 uur op: maandag 9 september, dinsdag 10 september, woensdag 18 september en donderdag 19 september 2013.

De terinzagelegging vindt gelijktijdig plaats met het Ontwerp Tracébesluit/Milieueffectrapport Zuidelijke Ringweg 2 (OTB/MER).

De plannen liggen van 30 augustus tot en met 10 oktober 2013 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Gedempte Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 to 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak. De Ontwerp-inrichtingsplannen liggen tevens gedurende deze zes weken ter inzage op de volgende locaties:

- het gemeentelijk informatiecentrum, Kreupelstraat 1, Groningen. Zonder afspraak dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. Met afspraak van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur;
- het provinciehuis van de provincie Groningen, Martinikerkhof 12, Groningen;
- het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven op een van de vier inspraakbijeenkomsten. Er zijn notulisten aanwezig om uw reactie op papier te zetten. U kunt uw zienswijze per post sturen naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Groningen
T.a.v. dienst RO/EZ, projectmanagement
Postbus 7081, 9701 JB Groningen

3. Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel (gemeente)

Onderdeel van het plan is de aanleg van de Helperzoomtunnel, onder het spoor tussen de Helperzoom en het Europapark, ter hoogte van de Helper Brink. Deze tunnel ligt buiten het officiële plangebied van het OTB. Voor de aanleg van de tunnel is een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft deze aanvraag eind augustus ontvangen. De vermelding hiervan staat in de rubriek Stadsberichten. De gemeente gaat nu een ontwerpbesluit opstellen over het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit ontwerpbesluit ligt vanaf ongeveer eind september gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Wanneer deze periode precies start, maakt de gemeente bekend via Stadsberichten en deze site. Na de zienswijzeperiode beslist de gemeente of de omgevingsvergunning wordt verleend. Als dat het geval is, kan iedereen die een zienswijze heeft ingediend, gedurende zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Voor een samenvatting van de Ontwerp-inrichtingsplannen zie de publieksbrochure (5,4 MB). Hierin vindt u ook het ontwerp-tracébesluit, het Milieueffectrapport en de inspraakprocedure. 

 

Gezondheidseffectscreening

De gemeente heeft de GGD Groningen opdracht gegeven om een gezondheidseffectscreening (GES) uit te voeren om zo de effecten van het ontwerp-tracébesluit voor de omliggende wijken gezondheidskundig te kunnen beoordelen. De GES geeft geen absoluut oordeel over de eventuele gezondheidsrisico's van het OTB, maar geeft wel een interpretatie van het verschil in omvang en ernst van blootstelling aan gezondheidsrisico's. De onderzochte thema's zijn luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid.

Gerelateerde documenten:

- GES (1,5 MB) en bijlagen (20,4 MB)

- collegebrief (2,1 MB)


Laatst gewijzigd op : 16-12-2013 11.51 uur
Deel deze pagina

Deel deze pagina

titel: Aanpak Ringweg Zuid

Kleine transparant plaatje