Betaald parkeren bij de linie en de papiermolen

U bent hier: Home Regelgeving Regelingenbank gemeente Groningen Betaald parkeren bij de linie en de papiermolen
Document acties
Info

gemeente Groningen (Gr)

Betaald parkeren bij de linie en de papiermolen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Groningen (Gr)
Officiële naam regeling Betaald parkeren bij de linie en de papiermolen
Citeertitel Betaald parkeren bij de linie en de papiermolen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 • Nadere regels parkeren op belanghebbenden- en parkeerapparatuur plaatsen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
2007-01-08 nieuwe regeling 2006-11-29
Gemeenteblad, 2006, 81
RO 05.44550

Tekst van de regeling

Betaald parkeren bij de linie en de papiermolen

BETAALD PARKEREN BIJ DE LINIE EN DE PAPIERMOLEN

 

Aan de Raad,

Sinds enige jaren is naast het betaald parkeren in de binnenstad ook in de wijken rond de binnenstad, de zogenaamde schilwijken, betaald parkeren ingevoerd. Betaald parkeren houdt in dat bezoekers die hun auto in de betreffende wijk willen parkeren, hiervoor moeten betalen. Bewoners krijgen hiervan ontheffing, door middel van een zogenaamde bewonersvergunning. Het betaald parkeren is gebonden aan bepaalde perioden van de dag, veelal van 9.00 tot 18.00 uur en dagen van de week. Op zon- en feestdagen is het parkeren gratis.

In het zuidelijke gedeelte van de stad vormt de Zuidelijke Ringweg de grens tussen de wijken waar betaald en niet-betaald moet worden.

Op het Europaparkterrein is inmiddels de bouw gestart van de eerste woningen in de woonwijk “De Linie”. In totaal zullen in de komende twee jaar 350 woningen gebouwd worden. De Linie is gelegen direct ten zuiden van de Oosterpoort en wordt begrensd door de Verlengde Lodewijkstraat, de H.L. Wicherstraat, het Verlengde Winschoterdiep en Redoute.

De woonwijk “De Linie” is strategisch gelegen, direct bij de kantorenlocatie Kempkensberg, het toekomstige station Europapark en in de directe nabijheid van het Euroborgstadion en de kantorenlocatie nabij de Europaweg. Bovendien is de ligging ten opzichte van de binnenstad interessant: slechts 10 á 15 minuten lopen tot de Grote Markt.

Door de ligging van “De Linie” is de kans groot dat de straten in de nieuwe wijk ook gebruikt gaan worden door wijkvreemde parkeerders, gelet op de directe nabijheid van verkeersaantrekkende locaties Dit betreft niet alleen de bedrijven op het Europapark, maar ook treinreizigers die van het toekomstige station Europapark gebruik gaan maken en hun auto gratis willen parkeren in de directe nabijheid van het station. Ook voor bezoekers van evenementen in de Euroborg is het gratis kunnen parkeren in “De Linie” een aantrekkelijk alternatief voor de betaald parkeerplaatsen bij het stadion.

Bij het ontwerp van de woonwijk is rekening gehouden met parkeren op eigen terrein. Er worden geen parkeerplaatsen in de woonstraten gerealiseerd; het straatprofiel loopt “van gevel tot gevel”. Er worden zo’n 140 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers in het gebied gerealiseerd.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de parkeerdruk in “De Linie” sterk toenemen. Dit betekent dat de parkeercapaciteit voor bewoners in de knel komt en de gemeente van de bewoners hierover klachten zal gaan ontvangen.

Om te voorkomen dat de bewoners bij het betrekken van de woningen regelmatig worden geconfronteerd met parkeerproblemen, stellen wij voor om ingaande 3 januari 2006 betaald parkeren in te voeren in de nieuwe woonwijk “De Linie”.

Dit betreft de volgende straten:

H.L. Wicherstraat

Verlengde Lodewijkstraat

De Zaayer

Ellensmolenstraat

Vredelust

De Vriendschap

De Schans

Bastion

Redoute

Verlengde Meeuwerderweg

Verlengde Winschoterdiep

Wij stellen voor om de bestaande straat H.L.Wicherstraat op te nemen in het betaald parkeerregime dat wordt voorgesteld voor “De Linie”. Deze straat grenst direct aan het stratenpatroon van de “De Linie”. Wanneer de H.L. Wicherstraat geen onderdeel zou uitmaken van het parkeerregime voor de “De Linie”, ontstaat een “gratis parkeerenclave”. In de huidige situatie is al sprake van een parkeerprobleem voor de bewoners van deze straat. Met de komst van de nieuwe wijk “De Linie” zal, indien de H.L. Wicherstraat geen onderdeel vormt van het betaald parkeerregime, de parkeerproblematiek alleen maar toenemen.

Wij stellen voor om voor “De Linie” een parkeerregime geldig te verklaren vergelijkbaar met de Oosterpoort. In de Oosterpoort is betaald parkeren van toepassing op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur. Voor De Linie wordt voorgesteld om ook de zon- en feestdagen hierbij te betrekken, niet alleen vanwege de voetbalwedstrijden (zo’n 15 á 20 keer per jaar), maar ook vanwege de publieksaantrekkende activiteiten van de Euroborg op de niet-speeldagen van FC Groningen. Ook dan valt een significante parkeerdruk te verwachten. Ook in de avonduren is er sprake van veel activiteiten: bioscoop, evenementen in het stadion, etc. Wij stellen voor om het betaald parkeren in het gebied als bovenstaand beschreven van kracht te laten zijn op zondag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur en daarbij een tarief te hanteren van € 1,10 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd

van 2 uur.

Met betrekking tot de bezoekerspasregeling stellen wij het volgende voor. Normaal gesproken geeft de bezoekerspas gedurende 16 uur per week recht op gratis parkeren voor bezoekers aan de bewoners in de schilwijken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de periode waarop het betaald burgerregime van toepassing is. In de meeste wijken geldt betaald parkeren van 9.00 tot 18.00 uur, maar in enkele gebieden, bijvoorbeeld Oosterpoort en Binnenstad-Oost is de periode uitgebreid tot 22.00 uur. In al deze situaties is het wekelijkse budget van de bezoekerspas 16 uur. Omdat in “De Linie” het betaald parkeren ook op zondag wordt ingevoerd en er op dergelijke dagen relatief meer bezoek wordt afgelegd, wordt voorgesteld om de pas van 4 uur extra te voorzien, zodat de bezoekerspas voor “De Linie” een wekelijks budget heeft van 20 uur.

Om te voorkomen dat de parkeerdruk in de Oosterpoort verder toeneemt (er is in de Oosterpoort sprake van een hoge bezettingsgraad van de parkeerplaatsen), wordt “De Linie” als apart gebied beschouwd. Dit betekent dat bewoners uit “De Linie” hun auto niet in de Oosterpoort mogen parkeren en omgekeerd. Eenzelfde situatie doet zich voor in de Grunobuurt en Laanhuizen. Dit betekent dat voor “De Linie” een apart parkeerregime door de Raad moeten worden vastgesteld.

Op de scheiding van de Oosterpoort en De Linie bevindt zich de Zuidelijke Ringweg. Onder het viaduct is ter hoogte van de Winschoterkade WZ een betaalde parkeervoorziening aanwezig, in de vorm van een “overdekt” parkeerterrein. Van dit terrein wordt echter weinig gebruik gemaakt, omdat het uit oogpunt van (sociale) veiligheid geen aantrekkelijke locatie is. Om de parkeerdruk in de Oosterpoort te verminderen en bewoners van “De Linie” extra parkeerruimte te bieden, is ombouw van deze openbare parkeervoorziening tot een afgesloten “half openlucht” buurtstallingsgarage een aantrekkelijke optie. Wij stellen voor om o.a. in overleg met Rijkswaterstaat (eigenaar en beheerder van de Zuidelijke Ringweg A7) de mogelijkheden hiervan verder te onderzoeken.

Inspraak
Op 7 juni 2005 is een inspraakavond georganiseerd voor de (toekomstige) bewoners van De Linie. Ook de bewoners van de H.L. Wicherstraat zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De toekomstige bewoners van “De Linie” zijn zoveel mogelijk persoonlijk benaderd: de eigenaren van de vrije kavels hebben een schriftelijke uitnodiging op naam ontvangen. De toekomstige bewoners die hun huis van een projectontwikkelaar kopen hebben de schriftelijke uitnodiging voor de inspraakavond via de projectontwikkelaar ontvangen.

Daarnaast is in de rubriek “Stadsberichten” in de Groninger Gezinsbode van 18 mei jl. de inspraakbijeenkomst aangekondigd.

Het verslag van de inspraakbijeenkomst is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om op het plan voor de uitvoering van betaald parkeren in “De Linie” ook schriftelijk te reageren. Van deze mogelijkheid heeft niemand gebruik gemaakt.

Tijdens de inspraakavond, die door zon 30 aanwezigen werd bezocht, bestond algemene instemming met het plan om in “De Linie” betaald parkeren in te voeren. Er werden door de aanwezigen een aantal (informatieve) vragen gesteld waarop een antwoord is gegeven. Tijdens de inspraakbijeenkomst zijn een drietal onderwerpen aan de orde gesteld welke nadere aandacht behoeven:

a. toename parkeerdruk Oosterpoort
Tijdens de inspraakavond is door enkele aanwezigen zorg geuit over het feit dat het parkeren in de Oosterpoortwijk op dit moment al een probleem is. Dit is o.a. op zondag het geval wanneer er voorstellingen in het cultuurcentrum de Oosterpoort plaatsvinden.

b. behoefte aan parkeerruimte onder viaduct Zuidelijke Ringweg
Door enkele aanwezigen is gesteld dat bij de verkoop van de woningen aan de Zaayer door de projectontwikkelaar is aangegeven dat de bewoners de mogelijkheid wordt geboden om onder het viaduct van de Zuidelijke Ringweg te parkeren.

c. evaluatie over een jaar
Aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan een vervolgoverleg over een jaar; alle woningen in “De Linie” zijn dan (vrijwel) allemaal bewoond, zodat er dan ervaring bestaat met het betaald parkeren regime.

Antwoorden
De bezoekers van de inspraakavond hebben aangegeven om over een jaar een evaluatiebijeenkomst “betaald parkeren De Linie” te houden. Op deze bijeenkomst kan dan de behoefte worden geïnventariseerd naar parkeerplaatsen onder de viaduct van de A7 nabij de Meeuwerderbaan.

Tevens kan de vraag vanuit de Oosterpoort aan de orde komen of moet worden overgegaan tot uitbreiding van het betaald parkeerregime op zon- en feestdagen (hetzelfde parkeerregime als in “De Linie”).

Wij stellen voor om, in overleg met de direct betrokkenen in mei 2006 te bepalen of een evaluatiebijeenkomst in juni 2006 georganiseerd moet worden. Op dat moment zijn nog niet alle functies in de Euroborg operationeel; de Jumbosupermarkt opent haar deuren in april 2005, de bioscoop wordt in mei/juni 2006 in gebruik genomen en het Noorderpoortcollege ontvangt de eerste studenten in september 2006.

Kortom: de effecten van deze ontwikkelingen op het parkeren in “De Linie” kunnen pas in de loop van 2006 daadwerkelijk worden beoordeeld.

Op grond van bovenstaande stellen wij u voor om:

I met ingang van 3 januari 2006 betaald parkeren in te voeren in het gebied begrensd door de Verlengde Lodewijkstraat (oostzijde), de H.L. Wicherstraat (beide zijden), het Verlengde Winschoterdiep (beide zijden) en Redoute (beide zijden).

II het parkeren als beschreven onder I aan te wijzen voor het verlenen van een vergunning voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen.

III het betaald parkeren in het gebied als beschreven onder I van kracht te laten zijnop zondag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur en daarbij een tarief te hanteren van € 1,10 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

IV het budget gratis parkeeruren op de bezoekerspas voor bewoners in het gebied als beschreven onder I op 20 uur per kalenderweek te stellen.

V om de “nadere regels parkeren op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen” aan te passen in overeenstemming met de voorgaande punten.

VI om de “verordening parkeerbelastingen 1991” aan te passen in overeenstemming met de voorgaande punten.

VII in mei 2006 in overleg met de bewoners van “De Linie” te bepalen wanneer een evaluatiebijeenkomst wordt gehouden.

VIII het college van B&W (Dienst RO/EZ) opdracht te geven om de mogelijkheden te onderzoeken het parkeerterrein onder de viaduct van de Zuidelijke Ringweg ter hoogte van de Meeuwerderbaan in te richten tot buurtstallingsgarage voor bewoners van de Oosterpoortwijk en De Linie.

Aan de Raad,

Inleiding

Parkeren is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid. Het parkeerbeleid is een instrument om Groningen bereikbaar en leefbaar te houden, zoals beschreven in de beleidsnota verkeer en vervoer “Goed op Weg” (2003).

De stad Groningen mag zich verheugen in een toename van het aantal arbeidsplaatsen en stijging van het aantal inwoners. Gevolg van deze ontwikkeling is dat het verkeer in de stad toeneemt; niet alleen het gebruik van de fiets stijgt maar ook dat van de auto. Daarnaast neemt het autobezit in Groningen toe. Deze ontwikkelingen betekenen dat het aantal auto’s blijft toenemen. Naast ruimte voor de rijdende auto (infrastructuur) betekent dit ook een toename van de vraag naar ruimte voor de stilstaande auto (parkeren). In een compacte stad als Groningen is de ruimte echter beperkt en wordt parkeerruimte steeds meer een schaars goed. Om de vraag naar parkeerruimte zo goed mogelijk te faciliteren hebben wij verschillende parkeermogelijkheden ontwikkeld, waarvan de prijs is afgestemd op de vraag.

Bij het faciliteren van de vraag naar parkeerruimte maken wij onderscheid in drie gebieden:

 • binnenstad (gebied binnen de diepenring);

 • schilwijken (wijken gedeeltelijk grenzend aan de binnenstad);

 • overige delen van de stad.

 • parkeerruimte is schaars

  Als gevolg van het invoeren van het schilparkeren, neemt de druk op de “gratis” parkeerruimte in de aan de schilwijken grenzende gebieden toe. Dit is met name het geval in de zuidelijke stadswijken. Dit is niet verwonderlijk, omdat via de A28 (Assen) en A7 (Drachten en Hoogezand) het meeste autoverkeer de stad bereikt.

  De vraag naar parkeerruimte in de “gratis gebieden” wordt vooral veroorzaakt door forenzen: mensen die in de (binnen)stad werken en voor hun woonwerk verkeer gebruik maken van de auto. De gemeente stimuleert het gebruik van P&R voor forenzen. Enerzijds worden de P&R locaties aan de Sontweg en Kardinge hiervoor gebruikt, anderzijds constateren wij een ontwikkeling dat forenzen hun auto parkeren in de direct aan de schilwijken grenzende gebieden.

  Eén van de locaties waar forenzen voor hun woonwerkverkeer hun auto parkeren is het parkeerterrein bij het openluchtbad “De Papiermolen”. Deze parkeerlocatie is strategisch gelegen, direct aan de op- en afritten van de A7 bij de Hereweg. Forenzen uit de regio treffen daar circa 70 beschikbare parkeerplaatsen aan.

  Door zowel het management van het zwembad als de in de Papiermolen gevestigde bedrijven, wordt geklaagd over de beperkte parkeerruimte die beschikbaar is voor de werknemers en bezoekers van de bedrijven en de bezoekers van het zwembad. De klachten zijn al eerder enige jaren geleden geuit; toen was er geen groot knelpunt, omdat de klachten te incidenteel van aard waren.

  Verder is er in de zomer overlast van fietsparkeren, direct bij de ingang van de Papiermolen. De bij de bouw van de Papiermolen aangelegde fietsenstalling is sinds enkele jaren alleen in gebruik als bewaakte stalling. Dit betekent dat bezoekers van de Papiermolen die hun fiets niet bewaakt willen stallen, hun fiets “wildparkeren”. Er zijn slechts enkele (provisorische) rekken nabij de ingang van het zwembad voor deze fietsen beschikbaar. Dit is echter volstrekt onvoldoende voor de behoefte.

  Voor het oplossen van deze fietsparkeerproblematiek wordt een separaat voorstel ontwikkeld.

  Parkeerprobleem Papiermolen

  In de afgelopen maanden hebben wij diverse keren contact gehad met zowel de gebruikers van het Papiermolenpand als woningbouwcorporatie IN (verhuurder van de kantoorlocaties). Daarbij is geconstateerd dat de klachten structureel van aard zijn geworden. Ook eigen observaties bevestigen de conclusie dat er sprake is van een grote parkeerdruk van wijkvreemd autoverkeer in dit gebied.

  Door OCSW is aangegeven dat het forenzen parkeren bij het zwembad geleid heeft tot een afname van het zwembadbezoek. Op jaarbasis ontvangt het zwembad ca. 80.000 tot 100.000 bezoekers. Het is niet exact aan te geven hoeveel mensen minder het zwembad bezoeken als gevolg van de beperkte parkeerruimte; er is een algemene trend waarneembaar van een verminderd zwembadbezoek.

  In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de Papiermolen een aantrekkelijke locatie te laten zijn die kan concurreren met zwembaden in de omgeving en de Hoornseplas.

  Door het management van het zwembad is aangegeven dat, wanneer de parkeerplaats vol is, zwembadbezoekers, die per auto komen, de auto parkeren in de bermen van de Papiermolenlaan. Dit is echter niet toegestaan, met het gevolg dat bezoekers regelmatig een parkeerbon krijgen. De controles vinden zeer regelmatig plaats met het oog op de veiligheid. De doorgang voor hulpdiensten naar de Papiermolen moet gewaarborgd blijven. Het gevolg van de bekeuringen is echter dat zwembadbezoekers besluiten om de Papiermolen te mijden.

  Op drukke dagen (weekenden, zwemvierdaagse) kan gebruik worden gemaakt van het parkeerterrein van Trip Advocaten, gelegen tegenover de fietsenstalling aan de Papiermolenlaan. Medewerkers van de Papiermolen beschikken over een sleutel om het hek te openen en te sluiten. Dit terrein fungeert dan als “overloopterrein”.

  Wie parkeert er bij de Papiermolen?

  Bij het zoeken naar een oplossing voor het parkeerprobleem bij de Papiermolen moet eerst vastgesteld worden voor welke gebruikers van het parkeerterrein er een oplossing gevonden moet worden. Dit betreft de volgende categorieën:

 • werknemers van de in en bij de Papiermolen gevestigde kantoren;

 • bezoekers van de kantoren;

 • bezoekers van het openluchtbad “de Papiermolen”;

 • personeel dat in het zwembad werkzaam is (zwembadpersoneel, horeca personeel, onderhoudsbedrijven);

 • bewoner van de woning aan de Papiermolenlaan 2. De woning ligt tegenover de Papiermolen.

 • Daarnaast is het belangrijk om aan te geven met welk doel de verschillende categorieën parkeren. Omdat de doelen kunnen verschillen, kan ook de oplossing voor de ene categorie anders zijn dan voor de andere categorie. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de gebruikerscategorieën.

  Welke oplossingen zijn denkbaar?

  Als uitgangspunt voor het reguleren van de parkeervraag is gesteld dat regulering alleen van toepassing is op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Voorop gesteld moet worden dat de parkeerplaatsen vóór de kantoorlocaties (aan de zijkant van de ingang van het zwembad) altijd vrij moet blijven. Dit betreft de parkeerplaats voor de tankauto met chloor. Het zwembad beschikt over twee machinekamers met ieder hun eigen vulpunt. Er moet vanwege wettelijke voorschriften een bepaalde afstand aanwezig zijn tussen het vulpunt en de parkeerplaats van de tankauto.

  Analyse van de parkeervraag van de in de voorgaande paragraaf beschreven groepen leidt tot de volgende oplossingsmogelijkheden:

 • afsluiten van het terrein met een slagboom

 • een gedeelte van het terrein afsluiten voor de werknemers van de kantoren

 • invoering betaald parkeren

 •  

  a. en b.:afsluiten van parkeerplaatsen (zie ook bijlage 2)

  Afsluiting van de parkeerplaats bij de Papiermolen met een slagboom of reservering van een gedeelte van de parkeerplaats betekent een beperking van het aantal voor openbaar parkeren beschikbare parkeerplaatsen.

  Het nadeel van deze maatregel is dat de parkeerplaatsen te rigoreus worden gereserveerd voor bepaalde groepen. Hiermee vervallen een aantal mogelijkheden van dubbelgebruik van parkeerplaatsen (zwembadbezoekers, klanten van de kantoren). Dit is dus uit een oogpunt van efficiënt gebruik onwenselijk.

  c.: invoering betaald parkeren

  Op basis van de afweging van de voor- en nadelen, de financiële mogelijkheden en handhaafbaarheid van de bij a. en b. genoemde maatregelen (zie ook bijlage 2), stellen wij voor om bij de Papiermolen betaald parkeren in te voeren. Dit is de beste maatregel om een oplossing te bieden voor het probleem van het “forenzen parkeren”. Betaald parkeren is een beproefd concept in de stad. Bovendien kan aansluiting worden gevonden bij het bestaande betaald parkeren gebied van de Rivierenbuurt. Voorgesteld wordt om betaald parkeren in te voeren op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

  De plaatsing van een parkeerautomaat op het trottoir voor de hoofdingang van de Papiermolen is de eenvoudigste oplossing.

  Invoering van betaald parkeren betekent het weren van wijkvreemd parkeren (forenzen), waardoor er zowel voor de zwembad bezoekers van de Papiermolen als voor bezoekers van de kantoren in de Papiermolen voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is. De prijs van betaald parkeren bedraagt € 1,20 per uur; de maximale betaaltijd aan de automaten in de Rivierenbuurt bedraagt 2 uur. Voorgesteld wordt om de maximale betaaltijd voor het parkeerterrein bij de Papiermolen op 5 uur te stellen. Gelet op de gemiddelde bezoektijd aan het zwembad (ca. 4 uur) wordt zo voor de meeste bezoekers op werkdagen een aanvaardbare oplossing geboden.

  Bedrijven kunnen voor hun werknemers een parkeervergunning aanvragen. De kosten hiervan bedragen € 44,-- per jaar en € 15,-- borg voor de transponderpas. Per bedrijf wordt er één vergunning verleend. Onder bepaalde voorwaarden kan een bedrijf ook over meerdere vergunningen beschikken. De kosten van een extra bedrijfsvergunning bedragen € 275,-- per jaar. Bezoekers van de kantoren moeten betalen voor het parkeren (€ 1,20 per uur).

  De bewoner van de woning aan de Papiermolenlaan parkeert zijn auto op eigen erf. Voor bezoek kan de bewoner een bezoekerspas aanschaffen die recht geeft op 22 uur parkeertijd per week. De bezoekerspas kost € 10,-- per jaar en hoeft alleen gebruikt te worden gedurende de tijden dat er sprake is van betaald parkeren.

  Invoering
  Wij stellen voor de invoering van betaald parkeren bij de Papiermolen uiterlijk maandag

  8 januari 2007 in te voeren.

  Communicatie

  Dit voorstel is besproken met diverse belanghebbenden: OCSW (Werkmaatschappij Sport en Recreatie), een vertegenwoordiger van woningbouwcorporatie IN die de in de Papiermolen gevestigde bedrijven vertegenwoordigt en een vertegenwoordiger van ONIX, één van de in de Papiermolen gevestigde bedrijven. Ook is er contact opgenomen met de bewoner van de woning aan de Papiermolenlaan.

  Aan het begin van de Papiermolenlaan zullen wij voorafgaande aan de invoering van betaald parkeren, informatieborden plaatsen waardoor de huidige parkeerders wordt gewezen op het feit dat ingaande maandag 8 januari 2007 het parkeerregime wordt gewijzigd. Ook zullen in de weken voorafgaande aan de invoering van betaald parkeren flyers onder de autoruiten worden aangebracht om de automobilisten te wijzen op de veranderingen. Tenslotte wordt in de Groninger Gezinsbode en de internetsite van de gemeente Groningen de gebruikelijke berichtgeving verzorgd.

  Financiën

  Voor de invoering van betaald parkeren moeten investeringen worden gepleegd. Er moet een parkeerautomaat worden aangeschaft en geplaatst. De kosten hiervan, ca. € 8.000,-- (exclusief BTW), komen ten laste van de exploitatie van het Parkeerbedrijf, evenals de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving. Daarnaast is er sprake van areaal uitbreiding van de parkeerpolitie. Zij kunnen hun controlewerkzaamheden combineren met die in de Rivierenbuurt.

  Op grond van het bovenstaande stellen wij u voor te besluiten:

  I. met ingang van 8 januari 2007 betaald parkeren in te voeren bij De Papiermolen;

  II. het parkeren als beschreven onder I. aan te wijzen voor het verlenen van een vergunning voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen;

  III. het betaald parkeren als beschreven onder I. van kracht te laten zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en daarbij een tarief te hanteren van € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 5 uur;

  IV. het budget gratis parkeeruren op de bezoekerspas voor de bewoner bij De Papiermolen op 16 uur per week te stellen;

  V. om de “Nadere regels parkeren op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen” aan te passen in overeenstemming met voorgaande punten;

  VI. om de “Verordening parkeerbelastingen 1999” aan te passen in overeenstemming met voorgaande punten.

  BIJLAGE 1

  Werknemers kantoren

  Werknemers die met de auto komen parkeren hun auto voor woonwerk verkeer op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 9.00 tot 17.00 uur. In het Papiermolengebouw zijn ook ateliers gevestigd. De mensen die daar werken zijn er ook in de weekenden en avonduren. Op deze tijdstippen geldt er geen betaald parkeerregime.
  In totaal zijn er 30 units in het kantoorgebouw. Hiervan zijn 11 in gebruik bij ONIX en

  19 verdeeld over 17 andere bedrijven. Bij ONIX werken 18 personen; in de overige 19 units werken 20 personen.

  Bezoekers kantoren

  Klanten van de in de Papiermolen gevestigde kantoren komen voor een zakelijk bezoek. Een dergelijk bezoek kan kort zijn (afleveren van goederen: maximaal 30 minuten) of voor een bespreking (twee á drie uur).

  Bezoekers van het openluchtbad

  In de afgelopen jaren is het bezoek aan De Papiermolen gedaald van 100.600 (2002) naar 93.000 (2004). In de mooie zomer van 2003 bezochten 120.000 mensen de Papiermolen. Ook dit jaar (2006) hebben meer dan 100.000 mensen de Papiermolen bezocht. Uit onderzoek van de dienst OCSW (WSR) blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur in het zwembad ca. 4 uur bedraagt (bij 25º). Wanneer het extreem warm weer is (25º á 30º) dan blijven bezoekers vaak de gehele dag (vaak in de weekeinden). Op werkdagen komen de meeste bezoekers rond het middaguur (13.00 of 14.00 uur).

  Werknemers zwembad

  In totaal werken er 7 vaste medewerkers in het zwembad. Op zeer warme dagen wordt dit aantal uitgebreid tot 11. In de horeca zijn 2 personen werkzaam. Het zwembad is op maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. Uit informatie van OCSW is gebleken dat het meeste personeel per fiets naar het zwembad komt.

  Bewoner Papiermolenlaan

  De enige woning aan de Papiermolenlaan beschikt over een eigen parkeerplaats. De huidige bewoner parkeert zijn auto op eigen terrein en maakt geen gebruik van de openbare parkeerplaats bij de Papiermolen. Alleen bezoek voor de bewoner parkeert op het parkeerterrein

  BIJLAGE 2

  Afsluitbaar terrein met slagboom
  Ter hoogte van het fietspad naar de Wijert (Boutenspad) en de ingang naar de bewaakte rijwielstalling kan het parkeerterrein worden afgesloten, waarbij de toegang tot het parkeerterrein mogelijk is via een slagboom. Bezoekers, werknemers en zwembadbezoekers etc. moeten dan betalen voor het parkeren. Buiten de parkeertijden staat de slagboom omhoog en is het terrein gratis toegankelijk.

  Aan deze oplossing kleven echter een aantal nadelen:

 • de investering is fors, ca. € 40.000,--;

 • een “slagboom systeem” wordt nergens in de stad in openbaar gebied toegepast. Dit betekent de introductie van een nieuw systeem waaraan ook een nieuwe administratieve en beheersorganisatie (tijd, capaciteit) aan verbonden is;

 • werknemers van de bedrijven kunnen een pasje ontvangen, waardoor zij kunnen parkeren;

 • er dienen infrastructurele aanpassingen te worden gerealiseerd om het “langs de slagboom rijden” onmogelijk te maken;

 • er zullen aparte voorzieningen voor de hulpdiensten getroffen moeten worden, omdat de nooduitgang zich achter de slagboom bevindt. Dit geldt ook voor de vulpunten die de chloorauto moet bereiken.

 • Gedeelte van het terrein afzonderen voor werknemers kantoren
  Het is theoretisch mogelijk om een deel van het terrein af te zonderen voor de werknemers van de kantoren. Dit betekent het onttrekken van een deel van het terrein aan de openbaarheid en het ter beschikking stellen van het terrein aan één partij. Dit betekent dat om het terrein een hek geplaatst moet worden, waarbij het terrein alleen tijdens kantooruren gebruikt wordt. Door deze maatregel wordt geen oplossing geboden voor het parkeren van de zwembad-bezoekers; zij blijven geconfronteerd met beperkte parkeerruimte, omdat voor hun slechts een deel van het totale parkeerterrein beschikbaar is. De auto’s van forenzen kunnen blijven parkeren op het overige gedeelte van het parkeerterrein.

  Het parkeerterrein bij de Papiermolen is echter bedoeld voor gedeeld gebruik: zwembadbezoekers, bezoekers kantoren Papiermolen en incidenteel gebruik door bezoekers die een bestemming hebben in de directe omgeving. Gelet op de schaarste aan parkeerruimte is het uitgangspunt om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk toe te delen.

  Wanneer tot het onttrekken aan de openbaarheid wordt overgegaan kan een precedentwerking ontstaan voor andere situaties in de stad.